Contact / Verzending en algemene voorwaarden

Contact

 • info@dehoutvergasser.nl  of   T:  0621217545

 • Even bellen of mailen voor een afspraak anders staat u voor dichte deur.

 

Verzending

 • Binnen Nederland:
 • Verzenden pakket  tot 10 kg: € 7,87.
 • Verzenden pakket tot 10-30 kg; Langer dan een meter; Vermiculite platen; Veegstokken : € 15,38.
 • Verzenden pakket 30-60 kg: € 30,-.  Verzenden meer dan 60 kg en per pallet € 50,-
 • Vermiculite naar België maximale afmeting ivm. breukrisico 60x50 cm.
 • Alle genoemde prijzen in de webshop zijn inclusief 21% BTW.

Algemene voorwaarden

De Houtvergasser uit Giethoorn 

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. De verkoper/ondernemer: De Houtvergasser; Gevestigd: Smalleweg 7  8355VB Giethoorn; Tel: 0621217545;   E-mail: info@dehoutvergasser.nl; KvK. nr. 27194591
 2. De koper/consument: de natuurlijke of rechtspersoon die met de verkoper een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie de verkoper een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht.
 3. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Artikel 2 – De geldigheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveranties en prestaties door of in opdracht van de verkoper gedaan.
 2. Afwijking van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze door de verkoper schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes van de verkoper zijn vrijblijvend en worden gedaan onder voorwaarde ‘zolang de voorraad stelt’. Aanbiedingen en offertes hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij een andere termijn schriftelijk vermeld wordt.
 2. Afbeeldingen, beschrijvingen, maten en gewichten, die in offertes of aanbiedingen van de verkoper voorkomen zijn voor hem niet bindend en geven slechts een indicatieve indruk van de te leveren zaken, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 3. Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten en gewichten, stalen en modellen afkomstig van de verkoper zijn zo nauwkeurig mogelijk.
 4. Verkoper kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de koper, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is verkoper daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij verkoper anders aangeeft.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht verkoper niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.


Artikel 4 – De overeenkomst

 1. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 2. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 3. Prijswijziging. Indien na het sluiten van de koopovereenkomst maar voor de  aflevering een wijziging van de prijs optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs, indien deze zich voordoet binnen een termijn van 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst. Prijsverhogingen welke na de termijn van 3 maanden optreden zijn voor risico van de koper. In dat geval heeft koper het recht om de koopovereenkomst op deze grond te annuleren, onder vergoeding van 30% van hetgeen de koper bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, hetzij zich akkoord te verklaren met de hogere prijs.
 4. Eigendomsvoorbehoud. Zolang de koper geen volledige betaling heeft verricht, blijven de goederen naar rato van het verschuldigde bedrag eigendom van de verkoper. De koper is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht, om deze goederen aan derden af te staan of in onderpand, dan wel bruikleen te geven of te belenen, of uit de ruimte waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en eventueel bijkomende kosten volledig zijn voldaan.
 5. Zekerheidsstelling bij zakelijke kopers. Bij een overeenkomst met een koper, die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is de verkoper gerechtigd alvorens te leveren of met de levering of nakoming van de overeenkomst voor te gaan, voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichting te verlangen of te vorderen.
 6. Schadevergoeding bij zakelijke kopers. De verkoper is bij de uitvoering van een  overeenkomst met een koper, die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf,  immer tot enige schadevergoeding gehouden, anders dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is neergelegd, met name niet tot het vergoeden van andere direct of indirecte schade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving e.d.

Artikel 5a - Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende vijf werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 5b - Kosten  in geval van herroeping 

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending terugbetalen.

Artikel 5c - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a)  Die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b)  Buffervaten voor cv installaties waarvan duidelijke afmetingen en inhoud bekend zijn.
c)  Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft.

   3.  Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen         voordat de bedenktijd is verstreken;

Artikel 6 – Tekortkoming in de nakoming

 1. Een tekortkoming in de nakoming kan de verkoper niet worden toegerekend indien deze volgens wet, rechtshandeling of in maatschappelijk verkeer geldende opvattingen en bepalingen niet aan haar kan worden toegerekend.

 2. Ingeval van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming zal de koper aan de verkoper nog gedurende 4 weken na de overeengekomen datum van levering de gelegenheid moet geven zijn verplichtingen alsnog na te komen. Indien bovengenoemde tekortkoming aanhoudt en de uitvoering ook na deze 4 weken niet mogelijk is,hebben de partijen elk afzonderlijk het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. Zij dienen in dat geval de andere partij hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen binnen een termijn van 10 dagen na de overschreden periode. Zij zijn als partij dan niet tot enige schadevergoeding aan de andere partij gehouden.

Artikel 7 - Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor verkoper niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat verkoper zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 8 - Levering

 1. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering bij de winkel/magazijn van verkoper.
 2. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
 3. Indien de koper de afname weigert zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de koper nadat verkoper hem heeft verwittigd. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
 4. Komen verkoper en de koper bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van aankopen kosteloos, tenzij verkoper bij het sluiten van de overeenkomst aan de koper de vastgestelde condities heeft meegedeeld. Verkoper behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.

Artikel 9 - De levertijd

 1. Onder levertijd wordt verstaan, de in de koopovereenkomst bepaalde termijn waarbinnen de levering dient te zijn verricht. Partijen kunnen een vermoedelijke of een vast overeengekomen levertijd bepalen. Voor zover mogelijk geschiedt levering uit voorraad.
 2. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd wordt de verkoper een andere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximale uitloop van zes weken. Indien de verkoper alsnog binnen deze termijn levert, mag een eventuele tussentijdse prijsverhoging binnen deze uitloop termijn van zes weken niet aan de koper worden doorberekend.
 3. Bij overschrijding van deze nadere termijn, dan wel bij overschrijding van de vast overeengekomen levertijd, heeft de koper het recht, de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijk tussenkomst schriftelijk te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.
 4. Bij overschrijding van de vermoedelijke dan wel de vast overeengekomen levertijd is de verkoper bij een overeenkomst met een koper, die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf niet aansprakelijk voor gevolgschade hoe dan ook genaamd.
 5. Bij een overeenkomst met andere kopers is de verkoper ter zake slechts gehouden die schade te vergoeden die in een zodanig verband met de overschrijding staat, dat zij hem mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en de aard van de schade kan worden toegerekend. Een en ander met een maximum van 10% van het orderbedrag.

Artikel 10 - Garantie

 1. De verkoper staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. De onder 1 genoemde garantie geldt gedurende een periode van 24 maanden na levering, mits het product op de juiste wijze was geinstalleerd en gebruikt.
 3. Verkoper verschaft de consument een schriftelijk garantiebewijs. Bij gebreke hiervan geldt het aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie.
 4. Indien de te leveren zaak niet voldoet aan deze garantie, zal verkoper de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de koper, naar keuze van verkoper vervangen of zorg dragen voor herstel conform de op de zaak rustende fabrieksgarantie. In geval van vervanging verbindt de consument zich reeds nu de vervangen zaak aan verkoper te retourneren en de eigendom daarover aan verkoper te verschaffen.
 5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van verkoper, de koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
 6. De koper dient er voor te zorgen dat het installatiewerk wordt uitgevoerd door een vakbekwaam persoon die ervaring heeft met de geleverde of gelijkwaardige zaken. Tevens dient deze persoon op de hoogte te zijn van de inhoud van de handleiding bij de geleverde zaken.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

 1. Indien door de verkoper geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van verkoper jegens de koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties”is geregeld. Iedere aansprakelijkheid die het aankoopbedrag van de zaak te boven gaat wordt uitgesloten.
 2. Verkoper is niet aansprakelijk indien de schade te wijten is aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door de koper of derden van de geleverde zaak. Of onjuiste installatie of plaatsing door de consument of derden.
 3. In geval van een tekortkoming van de ondernemer bij de uitvoering van de overeenkomst wijst de consument de ondernemer daar schriftelijk op, met een duidelijke omschrijving van de tekortkoming en met een redelijke termijn en mogelijkheid om de tekortkoming te herstellen.

Artikel 12 - Onderzoek, reclames

 1. De koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-)verkeer gelden.
 2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan verkoper te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs of aankoopbewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
 3. Een niet zichtbaar gebrek dient de koper binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan verkoper met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is verkoper gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie , verzend en voorrijkosten in rekening te brengen.
 4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de consument verplicht tot afname en betaling van gekochte zaken. Wenst de consument, gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper en op de wijze zoals door de verkoper aangegeven.

Artikel 13 - de betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant plaats te vinden voor of bij levering.
 2. Indien betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door verkoper aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
 3. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 4. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de koper van rechtswege in verzuim; de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
 5. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vordering van verkoper en de verplichtingen van koper jegens verkoper onmiddellijk opeisbaar.
 6. Verkoper heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Verkoper kan, zonder daardoor in verzuim te komen , een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Verkoper kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 14 – Incassokosten

 1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de kopers. Indien de koper in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,-.
 2. Indien verkoper aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze ook voor vergoeding in aanmerking.
 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de koper.
 4. De koper is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 15 - Geschillen

In geval van een geschil is het Nederlands recht van toepassing, voor zover niet in tegenspraak en strijd met het Europees recht. De rechter in de vestigingsplaats van de verkoper is bevoegd.

Artikel 16 - Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn vermeld op de website van de verkoper. Tevens wordt er van de consument via internet, verlangd hiervan kennis te hebben genomen voor het afrekenen van de door consument gewenste goederen.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
© 2016 - 2021 De Houtvergasser.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel